Navigace

Obsah

Podání žádosti do Domova seniorů Rudná

Formulář žádosti o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná (dále jen DSR) je k dispozici na našich webových stránkách (formulář ke stažení zde). Žádost je také možné vyzvednout přímo v domově seniorů, či požádat o zaslání poštou, faxem, e-mailem.
Kompletně vyplněnou žádost je možné poslat poštou na adresu DSR, nebo ji doručit do zařízení osobně. V případě, že žádost nebude kompletní (např. nebude vyplněna část „Vyjádření lékaře“ či „Dotazník pro zájemce o službu“, bude zájemce vyzván k jejímu doplnění. DSR v této fázi nevyžaduje a ani neuchovává jiné osobní listiny zájemce o službu (jako např. důchodový výměr, rozhodnutí o Příspěvku na péči, lékařské zprávy, apod.). Pokud tyto zájemce s žádostí dodá, budou mu vráceny. Po obdržení žádosti bude zájemce o službu kontaktován pověřeným pracovníkem za účelem dohodnutí osobního setkání a realizování jednání. Jednání se zájemcem o službu probíhá přímo v DSR a pouze ve výjimečných případech (žadatel je upoután na lůžko, není jej možné dopravit osobním automobilem apod.) se vede v místě aktuálního pobytu zájemce. Hlavním cílem schůzky je pomoci zájemci o službu definovat, co od poskytované služby očekává, jaké jsou jeho osobní cíle, přání a potřeby, kterých má být poskytováním služby dosaženo. Během jednání jsou zájemci o službu předány podstatné informace o poskytované sociální službě v DSR. Pracovník dále zjišťuje, zda zájemce splňuje cílovou skupinu DSR, zda je pro něho Domov seniorů Rudná vhodným řešením jeho situace, případně mu nabídne jiné alternativy.

Zařazení do evidence žadatelů

Žádost spolu se záznamem z jednání se zájemcem o službu je posouzena a podle stanovených kritérií a bodově ohodnocena týmem odborných pracovníků DSR. V případě, že zájemce nespadá do cílové skupiny DSR, postupuje se dle vypracovaných Pravidel pro odmítnutí zájemce o sociální službu. V případě, že zájemce spadá do cílové skupiny DSR, ovšem není volné místo z důvodu naplnění kapacity, se jeho žádost podle stanovených kritérií bodově ohodnotí a zařadí do Evidence žadatelů o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory. Žadatel je poté písemně informován, ke kterému datu byla žádost do evidence zařazena.
Pořadí v evidenci žadatelů se může měnit, pokud žadatel či jeho rodina dodá v době čekání na umístění aktuální informace. Ovlivnit pořadí může například: změna sociální situace, zdravotního stavu, apod.

Zahájení poskytování sociální služby v Domově seniorů Rudná

Při uvolnění místa je kontaktován žadatel s nejvyšším počtem bodů v evidenci žadatelů. Pokud se nepodaří žadatele o službu kontaktovat dle údajů uvedených v žádosti během 3 dnů, bude osloven další žadatel v pořadí.
Pokud u osloveného žadatele zájem o umístění do DSR i nadále trvá, domluví si s ním pověřený pracovník osobní schůzku přímo v domově. Pouze ve výjimečných případech (žadatel se není schopen ze zdravotních důvodů dostavit na jednání do zařízení sám ani za pomoci rodiny) se jednání vede v místě aktuálního pobytu žadatele. S žadatelem bude vedeno nové jednání (proběhne aktualizace prvotního jednání), bude mu ukázán pokoj a budou zjišťovány osobní preference pro optimální přechod do DSR. Před tímto jednáním je žadatel vyzván k dodání lékařského posudku o zdravotním stavu. 
Pokud se obě strany dohodnou, domluví se termín zahájení poskytování sociální služby v DSR a žadateli se poskytne Smlouva o poskytování služby, která musí být podepsána oběma stranami (klientem a poskytovatelem) nejpozději den před dohodnutým nástupem.