Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov seniorůRudná, poskytovatel sociálních služeb

Etický kodex

Etický kodex zaměstnanců Domova seniorů Rudná

I. Základní ustanovení

Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech zaměstnanců Domova seniorů Rudná.

Zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, řídí se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.

Zaměstnanci se ztotožňují a dodržují "Poslání Domova seniorů Rudná", "Základní zásady poskytování sociálních služeb" a "Desatero zaměstnance Domova seniorů Rudná".

II. Etické zásady ve vztahu ke klientům DSR

Pomáháme lidem bez ohledu na národnost, rasu víru, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení

Chováme se zdvořile a přistupujeme ke každému klientovi jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí a reagujeme na jeho individuální potřeby.

Respektujeme důstojnost každého klienta, jeho soukromí, důvěrnost jeho sdělení a neposkytujeme žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto nedošlo k akutnímu ohrožení jeho života. Nikdo nesmí zneužít ve vztahu ke klientovi DSR jeho důvěru a závislost jakýmkoli způsobem.

Každý klient DSR je vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých sil se také spolupodílí na poskytování podpory.

Zaměstnanci nevyžadují ani nepřijímají dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivňovat rozhodování o službě, nebo narušit profesionální přístup ke klientovi DSR, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností.

III. Etické zásady ve vztahu zaměstnaneckém

Zaměstnanci plní odpovědně své pracovní povinnosti, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň poskytovaných služeb byla co možná nejvyšší.

Pokud si zaměstnanec není jistý, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem jeho pracovní povinnosti, projedná záležitost se svým nadřízeným. Zaměstnanci dávají vždy přednost své profesní odpovědnosti před soukromými zájmy.

Zaměstnanci respektují pokyny svých přímých nadřízených nebo ostatních vedoucích pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.

Základem vztahů mezi zaměstnanci je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. 

Zaměstnanci dbají na udržení a zvyšování prestiže svého povolání a DSR. I v mimopracovní době vystupují loajálně tak, aby nesnižovali prestiž a důvěru zaměstnavatele v očích veřejnosti.

Zaměstnanci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, tak jak je uvedena v Pracovním řádu Domova seniorů Rudná.

IV. Závěr

Etický kodex jako součást vnitřních norem je pro každého zaměstnance závazný a jeho porušování bude posuzováno jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem a může být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo pro výpověď.

Pracovníci poskytují služby klientům ve smyslu tohoto kodexu, neboť pracovní povinnosti zaměstnanců v sociálních službách nemůžou být vykonávány pouze podle předpisů a norem, ale velice záleží na etice, trpělivosti, obětavosti a dodržování dobrých mravů při péči o naše klienty.
 

V Rudné dne: 28.7.2011

Logo Středočeský kraj

nahoru