Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov seniorůRudná, poskytovatel sociálních služeb

Žádost o umístění do Domova seniorů Rudná

Formulář žádosti o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory v Domově seniorů Rudná (dále jen DSR) je k dispozici na našich webových stránkách (formulář ke stažení Formulář žádosti.pdf (305.27 kB). Žádost je také možné vyzvednout přímo v domově seniorů, či požádat o zaslání poštou, faxem, e-mailem.
Kompletně vyplněnou žádost je možné poslat poštou na adresu DSR, nebo ji doručit do zařízení osobně. V případě, že žádost nebude kompletní (např. nebude vyplněna část „Vyjádření lékaře“ či „Dotazník pro zájemce o službu“, bude zájemce vyzván k jejímu doplnění. DSR v této fázi nevyžaduje a ani neuchovává jiné osobní listiny zájemce o službu (jako např. důchodový výměr, rozhodnutí o Příspěvku na péči, lékařské zprávy, apod.). Pokud tyto zájemce s žádostí dodá, budou mu vráceny. Po obdržení žádosti bude zájemce o službu kontaktován pověřeným pracovníkem za účelem dohodnutí osobního setkání a realizování jednání. Jednání se zájemcem o službu probíhá přímo v DSR a pouze ve výjimečných případech (žadatel je upoután na lůžko, není jej možné dopravit osobním automobilem apod.) se vede v místě aktuálního pobytu zájemce. Hlavním cílem schůzky je pomoci zájemci o službu definovat, co od poskytované služby očekává, jaké jsou jeho osobní cíle, přání a potřeby, kterých má být poskytováním služby dosaženo. Během jednání jsou zájemci o službu předány podstatné informace o poskytované sociální službě v DSR. Pracovník dále zjišťuje, zda zájemce splňuje cílovou skupinu DSR, zda je pro něho Domov seniorů Rudná vhodným řešením jeho situace, případně mu nabídne jiné alternativy.

Žádost spolu se záznamem z jednání se zájemcem o službu je posouzena a podle stanovených kritérií a bodově ohodnocena týmem odborných pracovníků DSR. V případě, že zájemce nespadá do cílové skupiny DSR, postupuje se dle vypracovaných Pravidel pro odmítnutí zájemce o sociální službu. V případě, že zájemce spadá do cílové skupiny DSR, ovšem není volné místo z důvodu naplnění kapacity, se jeho žádost podle stanovených kritérií bodově ohodnotí a zařadí do Evidence žadatelů o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory. Žadatel je poté písemně informován, ke kterému datu byla žádost do evidence zařazena.
Pořadí v evidenci žadatelů se může měnit, pokud žadatel či jeho rodina dodá v době čekání na umístění aktuální informace. Ovlivnit pořadí může například: změna sociální situace, zdravotního stavu, apod.

Při uvolnění místa je kontaktován žadatel s nejvyšším počtem bodů v evidenci žadatelů. Pokud se nepodaří žadatele o službu kontaktovat dle údajů uvedených v žádosti během 3 dnů, bude osloven další žadatel v pořadí.
Pokud u osloveného žadatele zájem o umístění do DSR i nadále trvá, domluví si s ním pověřený pracovník osobní schůzku přímo v domově. Pouze ve výjimečných případech (žadatel se není schopen ze zdravotních důvodů dostavit na jednání do zařízení sám ani za pomoci rodiny) se jednání vede v místě aktuálního pobytu žadatele. S žadatelem bude vedeno nové jednání (proběhne aktualizace prvotního jednání), bude mu ukázán pokoj a budou zjišťovány osobní preference pro optimální přechod do DSR. Před tímto jednáním je žadatel vyzván k dodání lékařského posudku o zdravotním stavu. 
Pokud se obě strany dohodnou, domluví se termín zahájení poskytování sociální služby v DSR a žadateli se poskytne Smlouva o poskytování služby, která musí být podepsána oběma stranami (klientem a poskytovatelem) nejpozději den před dohodnutým nástupem. 

Logo Středočeský kraj

nahoru