Navigace

Obsah

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

 

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak instituce zpracovává vaše osobní údaje.

 

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů je:

 

Domov seniorů Rudná, příspěvková organizace

se sídlem: Ke Školce 1070/3, PSČ 252 19 Rudná

IČ: 69785007

zast.: Mgr. Ivanou Šimkovou, ředitelkou

 

2. Jaký je kontakt na správce

Kontakt je:

adresa elektronické pošty info@dsrudna.cz

číslo telefonu +420 311 677 558.

 

 

3. Kdy se můžete obrátit na správce pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy.

 

4. Z jakého důvodu zpracovává organizace vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis. Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).

 

6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

 

7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy organizace, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

 

8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • vám umožnili přístup k vašim osobním údajům
  • opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

 

9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 

10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc.

 

11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

Přijímáme žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou.

 

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

 

Způsoby ověření totožnosti:

  1. Přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  2. Přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  3. Žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář)

 

12. Do kdy mi poskytnete odpověď?

O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

13. Kolik taková žádost stojí?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme).

 

14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

 

15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně?

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů info@dsrudna.cz nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem:  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail: posta@uoou.cz ; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz